Bilişim Hukuku

      Bilişim Hukukundan kaynaklanan tüm sorunların uzman ve çok iyi derecede İngilizce bilen hukukçular ile çözümü ve anılan konularda Türkçe- ingilizce mütalaalar hazırlaması tüm işlemlerin İngilizce yürütülmesi

      Kurumların ve firmaların  IT projesinin baştan sona takibi, şirketlerin  IT yapılanmasının gerçekleştirilmesi, 

     Kurumların ve firmaların  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde eksik ve ihtiyaçlarını tespit edip tamamlanması,

    Şirketlerin hukuksal alanda İngilizce ya da Türkçe yurtiçi ve yurt dışı yazışmalarının yapılması, resmi ve idari makamlarca ve iş yapılan üçüncü kişilerce şirkete gönderilen ve hukuk departmanını ilgilendiren taleplere cevapların hazırlanması,

·   Şirketlerin taraf olduğu sözleşmelerin incelenmesi, Şirket menfaatleri doğrultusunda yerli ve yabancı dilde Sözleşme, Protokol ve benzeri mukavelelerin hazırlanması, bu belgelerin ilgili mevzuat ve teamül çerçevesinde incelenerek denetimin gerçekleştirilmesi, müzakere edilmesi, sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ihtilafların yönetilmesi, 

·  Şirketlerin taraf olduğu her türlü ihtilafların, davaların ve tüm hukuki süreçlerin takip edilmesi, dava dosyalarının kanıt ve belgelerinin kurum içinde tedarikinin sağlanması ve toplanması, ihtilafların Şirket menfaatine olacak şekilde çözüme kavuşturulması,

·   Özel hukuk alanına giren konularda şirketin iç birimlerine görüş verilmesi, diğer paydaşlarla konuların müzakeresi, gereken konularda İngilizce ya da Türkçe hukuki görüş hazırlanması,

·    Şirketlerin hukuki konulardan kaynaklanan finansal yükümlülüklerinin takibi ve raporlanması, 

·    Hukuk Müşavirliğinin görev alanına giren konularda raporların hazırlanması, 

·   Gerektiğinde her türlü ihtarname, beyan, ihbarnameler vb. hukuken bağlayıcı belgelerin hazırlanması, müzakere işlemlerinin yürütülmesi ve bağlı dava ve takipli işlerin yürütülmesi, 

·    Şirketlerin üçüncü kişilerle imzalayacağı sözleşme, protokol, zeyilname vb. hukuken bağlayıcı belgelerin taslaklarının oluşturulması, kontrolü ve imza sürecinin takip edilmesi, tip sözleşmelerin oluşturulması, 

·  Şirketlerin faaliyet konusuyla ilgili olarak yürürlükteki mevzuatın ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi, bilgilendirme notlarının ve raporların hazırlanması,

·  Sözleşmelerin sistem üzerine kaydedilmesi, takibi, yönetimi, risklerin tespiti, yenilenmesi gerektiğinde güncellenmesi, Sözleşmelerin arşivlenmesi, tasfiyesi ve sonlandırılması ile ilgili süreçlerin takibi,

       iş  ve işlemleri özenle yürütülmektedir.